جدول زمانبندی گرافیک رایانه يك

روزهاي برگزاري ساعت شروع دوره ظرفيت مانده تخفيف ويژه ثبت نام
پنجشنبه 9 صبح 07/11/1395 4 نفر50 %ثبت‌نام
پنج شنبه 15 25/09/1395 -50 %-
جمعه 10 صبح بهمن 4 نفر25 %ثبت‌نام
شنبه و دو شنبه و چهارشنبه 15 بهمن 5 نفر50 %ثبت‌نام
پنجشنبه 12 ظهر بهمن 4 نفر50 %ثبت‌نام

جدول زمانبندی گرافیک رایانه دو

روزهاي برگزاري ساعت شروع دوره ظرفيت مانده تخفيف ويژه ثبت نام
شنبه و دوشنبه 17 بهمن 2 نفر50 %ثبت‌نام
پنجشنبه 12 ظهر 28/11/1395 4 نفر50 %ثبت‌نام

جدول زمانبندی ناظر چاپ

روزهاي برگزاري ساعت شروع دوره ظرفيت مانده تخفيف ويژه ثبت نام
پنج شنبه 15 07/11/1395 3 نفر40 %ثبت‌نام
جمعه 10 صبح بهمن 5 نفر25 %ثبت‌نام
پنج شنبه 12 بهمن 6 نفر50 %ثبت‌نام

جدول زمانبندی صفحه‌بندي حرفه‌اي

روزهاي برگزاري ساعت شروع دوره ظرفيت مانده تخفيف ويژه ثبت نام
پنجشنبه 9 صبح بهمن 3 نفر50 %ثبت‌نام

جدول زمانبندی مبانی گرافیک

روزهاي برگزاري ساعت شروع دوره ظرفيت مانده تخفيف ويژه ثبت نام
یکشنبه و سه شنبه 17 بهمن 5 نفر40 %ثبت‌نام

جدول زمانبندی کارگاه طراحی

روزهاي برگزاري ساعت شروع دوره ظرفيت مانده تخفيف ويژه ثبت نام
جمعه 10 صبح بهمن 5 نفر25 %ثبت‌نام
پنج شنبه 12 ظهر 25/09/1395 2 نفر20 %ثبت‌نام

جدول زمانبندی هنرهای دو بعدی دیجیتال

روزهاي برگزاري ساعت شروع دوره ظرفيت مانده تخفيف ويژه ثبت نام
پنج شنبه 15 25/09/1395 3 نفر40 %ثبت‌نام