جدول زمانبندی گرافیک رایانه يك

روزهاي برگزاري ساعت شروع دوره ظرفيت مانده تخفيف ويژه ثبت نام
شنبه و دو شنبه و چهارشنبه 16 04/05/1396 -50 %-
یکشنبه و سه شنبه 17 10/05/1396 -35 %-
پنجشنبه 9 صبح آبان 3 نفر30 %ثبت‌نام
پنج شنبه 15 30/06/1396 -30 %-
یکشنبه و سه شنبه 17 آبان 4 نفر30 %ثبت‌نام
شنبه و دو شنبه 17 آبان 2 نفر35 %ثبت‌نام
پنج شنبه 12 ظهر آبان 4 نفر30 %ثبت‌نام

جدول زمانبندی گرافیک رایانه دو

روزهاي برگزاري ساعت شروع دوره ظرفيت مانده تخفيف ويژه ثبت نام
پنج شنبه 15 آبان 5 نفر35 %ثبت‌نام
پنج شنبه 9صبح 25/03/1396 -30 %-
یکشنبه و سه شنبه 17 آبان 4 نفر35 %ثبت‌نام

جدول زمانبندی ناظر چاپ

روزهاي برگزاري ساعت شروع دوره ظرفيت مانده تخفيف ويژه ثبت نام
پنج شنبه 15 آبان 3 نفر30 %ثبت‌نام
پنج شنبه 15 05/05/1396 -25 %-
پنج شنبه 12 18/03/1396 -30 %-

جدول زمانبندی نقاشی دیجیتال

روزهاي برگزاري ساعت شروع دوره ظرفيت مانده تخفيف ويژه ثبت نام
پنج شنبه 12 ظهر آبان 3 نفر30 %ثبت‌نام

جدول زمانبندی صفحه‌بندي حرفه‌اي

روزهاي برگزاري ساعت شروع دوره ظرفيت مانده تخفيف ويژه ثبت نام
یک شنبه و سه شنبه 17 آبان 4 نفر30 %ثبت‌نام
پنجشنبه 15 آبان 2 نفر30 %ثبت‌نام

جدول زمانبندی رايانه كار Photoshop

روزهاي برگزاري ساعت شروع دوره ظرفيت مانده تخفيف ويژه ثبت نام
شنبه و دو شنبه 17 آبان 4 نفر25 %ثبت‌نام

جدول زمانبندی کارگاه طراحی

روزهاي برگزاري ساعت شروع دوره ظرفيت مانده تخفيف ويژه ثبت نام
جمعه 10 صبح 06/05/1396 -25 %-
پنج شنبه 15 20/07/1396 3 نفر20 %ثبت‌نام

جدول زمانبندی هنرهای دو بعدی دیجیتال

روزهاي برگزاري ساعت شروع دوره ظرفيت مانده تخفيف ويژه ثبت نام
پنج شنبه 12 ظهر 04/08/1396 3 نفر30 %ثبت‌نام