جدول زمانبندی گرافیک رایانه يك

روزهاي برگزاري ساعت شروع دوره ظرفيت مانده تخفيف ويژه ثبت نام
یکشنبه و سه شنبه 17 10/05/1396 -35 %-
پنجشنبه 9 صبح 25/08/1396 -30 %-
پنج شنبه 15 30/06/1396 -30 %-
یکشنبه و سه شنبه 17 دی 4 نفر30 %ثبت‌نام
شنبه و دو شنبه و چهار شنبه 17 02/10/1396 6 نفرویژه 45 %ثبت‌نام
پنج شنبه 12 ظهر دی 4 نفر30 %ثبت‌نام

جدول زمانبندی گرافیک رایانه دو

روزهاي برگزاري ساعت شروع دوره ظرفيت مانده تخفيف ويژه ثبت نام
یکشنیه و سه شنبه 15 دی 5 نفر30 %ثبت‌نام
پنج شنبه 15 دی 5 نفر35 %ثبت‌نام
شنبه و دوشنبه و چهار شنبه 17 02/10/1396 6 نفرویژه 45 %ثبت‌نام
یکشنبه و سه شنبه 17 07/09/1396 -35 %-

جدول زمانبندی ناظر چاپ

روزهاي برگزاري ساعت شروع دوره ظرفيت مانده تخفيف ويژه ثبت نام
پنج شنبه 15 23/09/1396 2 نفر30 %ثبت‌نام
پنج شنبه 12 ظهر دی 4 نفر30 %ثبت‌نام

جدول زمانبندی نقاشی دیجیتال

روزهاي برگزاري ساعت شروع دوره ظرفيت مانده تخفيف ويژه ثبت نام
پنج شنبه 12 ظهر دی 3 نفر30 %ثبت‌نام

جدول زمانبندی صفحه‌بندي حرفه‌اي

روزهاي برگزاري ساعت شروع دوره ظرفيت مانده تخفيف ويژه ثبت نام
یک شنبه و سه شنبه 17 07/09/1396 3 نفر30 %ثبت‌نام
پنجشنبه 15 دی 2 نفر30 %ثبت‌نام

جدول زمانبندی رايانه كار Photoshop

روزهاي برگزاري ساعت شروع دوره ظرفيت مانده تخفيف ويژه ثبت نام
شنبه و دو شنبه 17 دی 4 نفر25 %ثبت‌نام

جدول زمانبندی کارگاه طراحی

روزهاي برگزاري ساعت شروع دوره ظرفيت مانده تخفيف ويژه ثبت نام
پنج شنبه 15 دی 3 نفر25 %ثبت‌نام
پنج شنبه 15 20/07/1396 -20 %-

جدول زمانبندی هنرهای دو بعدی دیجیتال

روزهاي برگزاري ساعت شروع دوره ظرفيت مانده تخفيف ويژه ثبت نام
پنج شنبه 9 صبح دی 3 نفر30 %ثبت‌نام
پنج شنبه 12 ظهر 04/08/1396 -30 %-