جدول زمانبندی گرافیک رایانه يك

روزهاي برگزاري ساعت شروع دوره ظرفيت مانده تخفيف ويژه ثبت نام
یکشنبه و سه شنبه 17 13/12/1396 3 نفر30 %ثبت‌نام
پنجشنبه 9 صبح فروردین ۹۷ 4 نفر30 %ثبت‌نام
پنج شنبه 15 30/06/1396 -30 %-
شنبه و دوشنبه 17 فروردین ۹۷ 4 نفر30 %ثبت‌نام
شنبه و دو شنبه و چهار شنبه 17 16/10/1396 -ویژه 45 %-
پنج شنبه 12 ظهر 28/10/1396 -30 %-

جدول زمانبندی گرافیک رایانه دو

روزهاي برگزاري ساعت شروع دوره ظرفيت مانده تخفيف ويژه ثبت نام
یکشنیه و سه شنبه 15 فروردین ۹۷ 5 نفر30 %ثبت‌نام
پنج شنبه 15 فروردین ۹۷ 5 نفر35 %ثبت‌نام
شنبه و دوشنبه و چهار شنبه 17 اسفند 4 نفرویژه 45 %ثبت‌نام
یکشنبه و سه شنبه 17 07/09/1396 -35 %-

جدول زمانبندی ناظر چاپ

روزهاي برگزاري ساعت شروع دوره ظرفيت مانده تخفيف ويژه ثبت نام
پنج شنبه 15 23/09/1396 -30 %-
پنج شنبه 12 ظهر اسفند 3 نفر30 %ثبت‌نام

جدول زمانبندی نقاشی دیجیتال

روزهاي برگزاري ساعت شروع دوره ظرفيت مانده تخفيف ويژه ثبت نام
پنج شنبه 12 ظهر اسفند 3 نفر30 %ثبت‌نام

جدول زمانبندی صفحه‌بندي حرفه‌اي

روزهاي برگزاري ساعت شروع دوره ظرفيت مانده تخفيف ويژه ثبت نام
یک شنبه و سه شنبه 17 07/09/1396 3 نفر30 %ثبت‌نام
پنجشنبه 15 فروردین ۹۷ 2 نفر30 %ثبت‌نام

جدول زمانبندی کارگاه طراحی

روزهاي برگزاري ساعت شروع دوره ظرفيت مانده تخفيف ويژه ثبت نام
پنج شنبه 12 ظهر 05/11/1396 1 نفر25 %ثبت‌نام
پنج شنبه 15 فروردین ۹۷ 4 نفر20 %ثبت‌نام

جدول زمانبندی هنرهای دو بعدی دیجیتال

روزهاي برگزاري ساعت شروع دوره ظرفيت مانده تخفيف ويژه ثبت نام
پنج شنبه 15 21/10/1396 1 نفر30 %ثبت‌نام
پنج شنبه 12 ظهر فروردین ۹۷ 4 نفر30 %ثبت‌نام