جدول زمانبندی گرافیک رایانه يك

روزهاي برگزاري ساعت شروع دوره ظرفيت مانده تخفيف ويژه ثبت نام
شنبه و دو شنبه و چهارشنبه 16 تیر 9 نفر50 %ثبت‌نام
یکشنبه و سه شنبه 17 تیر 4 نفر35 %ثبت‌نام
پنجشنبه 9 صبح تیر 4 نفر30 %ثبت‌نام
پنج شنبه 15 تیر 4 نفر30 %ثبت‌نام
جمعه 10 صبح تیر 4 نفر30 %ثبت‌نام
شنبه و دو شنبه 17 تیر 3 نفر35 %ثبت‌نام
پنجشنبه 12 ظهر 28/02/1396 -30 %-

جدول زمانبندی گرافیک رایانه دو

روزهاي برگزاري ساعت شروع دوره ظرفيت مانده تخفيف ويژه ثبت نام
پنج شنبه 9صبح 25/03/1396 2 نفر30 %ثبت‌نام
یکشنبه و سه شنبه 17 تیر 5 نفر35 %ثبت‌نام

جدول زمانبندی ناظر چاپ

روزهاي برگزاري ساعت شروع دوره ظرفيت مانده تخفيف ويژه ثبت نام
پنج شنبه 15 تیر 3 نفر30 %ثبت‌نام
جمعه 10 صبح تیر 5 نفر25 %ثبت‌نام
پنج شنبه 12 18/03/1396 2 نفر30 %ثبت‌نام

جدول زمانبندی نقاشی دیجیتال

روزهاي برگزاري ساعت شروع دوره ظرفيت مانده تخفيف ويژه ثبت نام
چهار شنبه 15 تیر 3 نفر30 %ثبت‌نام

جدول زمانبندی صفحه‌بندي حرفه‌اي

روزهاي برگزاري ساعت شروع دوره ظرفيت مانده تخفيف ويژه ثبت نام
پنجشنبه 9 صبح تیر 3 نفر30 %ثبت‌نام

جدول زمانبندی مبانی گرافیک

روزهاي برگزاري ساعت شروع دوره ظرفيت مانده تخفيف ويژه ثبت نام
یکشنبه و سه شنبه 17 تیر 4 نفر30 %ثبت‌نام

جدول زمانبندی کارگاه طراحی

روزهاي برگزاري ساعت شروع دوره ظرفيت مانده تخفيف ويژه ثبت نام
جمعه 10 صبح تیر 3 نفر25 %ثبت‌نام
پنج شنبه 12 ظهر 14/02/1396 -20 %-

جدول زمانبندی هنرهای دو بعدی دیجیتال

روزهاي برگزاري ساعت شروع دوره ظرفيت مانده تخفيف ويژه ثبت نام
پنج شنبه 15 تیر 3 نفر30 %ثبت‌نام