جدول زمانبندی گرافیک رایانه يك

روزهاي برگزاري ساعت شروع دوره ظرفيت مانده تخفيف ويژه ثبت نام
پنجشنبه 9 صبح 07/11/1395 -30 %-
پنج شنبه 15 25/09/1395 -50 %-
جمعه 10 صبح اردیبهشت 4 نفر25 %ثبت‌نام
شنبه و دو شنبه و چهارشنبه 15 اردیبهشت 5 نفر30 %ثبت‌نام
پنجشنبه 12 ظهر اردیبهشت 4 نفر30 %ثبت‌نام

جدول زمانبندی گرافیک رایانه دو

روزهاي برگزاري ساعت شروع دوره ظرفيت مانده تخفيف ويژه ثبت نام
شنبه و دوشنبه 17 اردیبهشت 2 نفر30 %ثبت‌نام
پنجشنبه 12 ظهر 28/11/1395 -30 %-

جدول زمانبندی ناظر چاپ

روزهاي برگزاري ساعت شروع دوره ظرفيت مانده تخفيف ويژه ثبت نام
پنج شنبه 15 07/11/1395 -30 %-
جمعه 10 صبح اردیبهشت 5 نفر25 %ثبت‌نام
پنج شنبه 12 اردیبهشت 4 نفر30 %ثبت‌نام

جدول زمانبندی صفحه‌بندي حرفه‌اي

روزهاي برگزاري ساعت شروع دوره ظرفيت مانده تخفيف ويژه ثبت نام
پنجشنبه 9 صبح اردیبهشت 3 نفر30 %ثبت‌نام

جدول زمانبندی مبانی گرافیک

روزهاي برگزاري ساعت شروع دوره ظرفيت مانده تخفيف ويژه ثبت نام
یکشنبه و سه شنبه 17 اردیبهشت 5 نفر30 %ثبت‌نام

جدول زمانبندی کارگاه طراحی

روزهاي برگزاري ساعت شروع دوره ظرفيت مانده تخفيف ويژه ثبت نام
جمعه 10 صبح اردیبهشت 5 نفر25 %ثبت‌نام
پنج شنبه 12 ظهر 14/02/1396 3 نفر20 %ثبت‌نام

جدول زمانبندی هنرهای دو بعدی دیجیتال

روزهاي برگزاري ساعت شروع دوره ظرفيت مانده تخفيف ويژه ثبت نام
پنج شنبه 15 25/09/1395 3 نفر30 %ثبت‌نام