Starter

Starter 1در این دوره کتاب American English File Starter  به عنوان منبع تدریس، انتخاب شده است. این دوره یکی از دو دوره مقدماتی بوده و نیازی به دانش قبلی زبان انگلیسی ندارد. در این ترم 3 درس از این کتاب (Units 1&2&3) در طول 20 جلسه آموزشی یک ساعت و نیم، پوشش داده می‌شود و ارزیابی دانشجویان بر اساس آزمون میان ترم، پایان ترم و نمره کلاسی انجام می‌شود.Starter 2در…

Elementary

Elementary 1در این دوره کتاب 1 American English File به عنوان منبع تدریس، انتخاب شده است. این دوره اولین دوره از دوره‌های Elementary بوده و پیش نیاز آن گذراندن سطوح پیشین  و یا قبولی در آزمون تعیین سطح است. در این ترم 2 درس از این کتاب (Units 1 &2 ) در طول 20 جلسه آموزشی یک ساعت و نیم، پوشش داده می‌شود. همچنین در این ترم کتاب (Oxford word skills Basic)  و کتاب داستان  Fifteenth…

Pre -Intermediate

Pre-Intermediate 1در این دوره کتاب 2 American English File به عنوان منبع تدریس،انتخاب شده است. این دوره اولین دوره از دوره‌های Pre- intermediate بوده و پیش نیاز آن گذراندن سطوح پیشین  و یا قبولی در آزمون تعیین سطح است. در این ترم  2 درس از این کتاب (Units 1&2) در طول 20 جلسه آموزشی یک ساعت و نیم، پوشش داده می‌شود و همچنین در این ترم کتاب (Oxford word skills Basic) و کتاب داستان…

Intermediate

Intermediate 1در این دوره کتاب 3 American English File به عنوان منبع تدریس، انتخاب شده است. این دوره اولین دوره از دوره‌های Intermediate  بوده و پیش نیاز آن گذراندن سطوح پیشین  و یا قبولی در آزمون تعیین سطح است. در این ترم  2 درس از این کتاب (Units 1&2) در طول 20 جلسه آموزشی یک ساعت و نیم، پوشش داده می‌شود و همچنین در این ترم کتاب (Oxford word skills Intermediate) و کتاب داستان…

Upper-Intermediate

Upper – Intermediate 1در این دوره کتاب4 American English File به عنوان منبع تدریس،انتخاب شده است. این دوره اولین دوره از دوره‌های Upper-intermediate   بوده و پیش نیاز آن گذراندن سطوح پیشین  و یا قبولی در آزمون تعیین سطح است. در این ترم  2 درس از این کتاب (Units 1&2) در طول 20 جلسه آموزشی یک ساعت و نیم، پوشش داده می‌شود و همچنین در این ترم کتاب (Oxford word skills Intermediate)  و…